مجمع روحانیون؛ اتاق فکر اصلاحات می‌شود؟ /نامه‌ای که راه را برای بازگشت سنتی‌ترین چپ‌های ایران باز