شناسایی تاکتیک های جنگ نرم، وظیفه پاسداران امروز است