پاهای لرزان دشمنان در صورت ورود به کشور قطع می‌شود