حدیث روز/ شش چیزی که پیامبر(ص) بهشت را در قبال آنها ضمانت کرد