عربستان بداند اقدامات خصمانه آنها نمی تواند مرگ آل سعود را به تاخیر بیندازد