خواننده ای که در رستورانش غذای محلی سرو می کند/ تصاویر