قسم حضرت عباس (ع) در زبان‌ها جاریست اما منش ایشان ...