مدیریت و امکانات؛ مشکل اساسی فوتبال مازندران/فلسفه فوتبال استان حاشیه است