اعتراض به تعرفه های کتاب سلامت/ گلایه پاراکلینیکی ها