روزگارِ ناخوش یک پل تاریخی/ «صفوی» سنگینی ترافیک را به دوش می کشد