جشن را با رقاصی و شکستن حریم الهی اشتباه گرفته اند/مقصر آن آقای برنامه‌ریز بی خرد است که نامش را مسئو