برگزاری جشنواره فرهنگ عشایر معرفی استعدادهای جامعه عشایری است