انتقاد از روند تعرفه های کتاب سلامت/ اعتراض پاراکلینیکی ها