سمینار علمی فرهنگی یک قرن پایداری مردم دزفول برگزار شد