سارقان موبایل فروشی‌های کردستان به دام افتادند/ 19 مالخر دستگیر شدند