مرگ تلخ پسر جوان با ضربات چاقو ۴ شرور/ عامل اصلی نزاع دستگیر شد