استان مرکزی مقام اول مسابقات فوتبال رومیزی را کسب کرد