پیگیری برای تامین اعتبار گردشگری سلامت در بیمارستان نوریه