برخی به اسم خط امام سعی در انحراف آرمان‌های امام راحل دارند