معضلات بهداشتی یکی از چالش های کشور/ انتقاد از روند واکسیناسیون