فاکتورهای اصلی توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا در ایران چیست؟