تغییرات فیزیولوژیک، نیازهای تغذیه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد