نتایج زیان بار سد گتوند برای محیط زیست/ پروژه‌ای که به هدر رفت تبدیل شد