پسری که راه آهن را لیگ برتری نگه داشت ساز جدایی می زند