آغاز ثبت نام ویژه متقاضیان کار در داخل و خازج از کشور در خرداد 94