ربودن دختربچه به طمع گوشواره طلا؛ رباینده بازداشت شد