فاصله بین 12 تا 18 ماهگی بر فعالیت کلامی کودک تاثیر گذار است