صداقت داشته باشیم؛ توبکتومی با درصد ناچیز برگشت‌پذیر است