کنفرانس بازنگری در «ان‌پی‌تی» بدون نتیجه پایان یافت