سوداگري شهري موجب فروش منابع توسط مديران تاجرمسلك مي‌شود