کنفرانس بازنگری در «ان‌پی‌تی» بدون توافق بر سر سند نهایی پایان یافت