اجرای گام دوم کنترل رانندگی بین خطوط در بازار و محدوده طرح ترافیک