اقامه نماز میت و کفن و دفن پری دریایی یا... !؟ +تصویر