ضرورت راه اندازی پایانه صادرات برنج شمال کشور در آمل