مـــردانــــگی تمـــــام عا لـــــــم یکجا/در وا ژه ی دلنشــین عبـــــــــاس شکفت