پاکسازی جبل العروس از عناصر القاعده توسط کمیته های مردمی یمن