تخصیص بیش از 120 میلیارد تومان برای تجهیز آزمایشگاه دانشگاه‌ها