عبدی: دلیل ندارد بازیکنان پرسپولیس از الهلال بترسد