پیشنهاد اصولگرایان در نشست احزاب برای پرهیز از شتابزدگی تصویب شد