افزایش مسئولیت اجتماعی، عاملی در جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی