840 تن از نمایندگان رهبری در سراسر کشور به دیدار 3000 جانباز می‌روند