نتایج کمپ دیوید و آینده روابط آمریکا با شورای همکاری خلیج فارس