برنامه فرهنگسراهای تهران به مناسبت سوم خرداد و روز مقاومت