امکان کاهش ۸۰ درصدی تلفات کارگران ساختمانی در احداث بنا