گزارشگر شبکه خبر جمعه را هم با ناامیدی پشت سر گذاشت