برگزاری جشنواره ملی عکس فردای روشن در شهرستان دره شهر