حمله تروريستي به نمازگزاران عربستان، تفرقه اندازي مذهبي است