انتقاد صالح از نحوه انتخاب شمسایی/ به کمیته فنی احترام نگذاشتند