طرف مقابل مذاکره دنبال خدعه و زیادخواهی در توافق نهایی است