توسعه ورزش در کاهش آسیب های اجتماعی نقش بسزایی دارد